​Certifikáty Lesů města Olomouce a.s.

Základním strategickým cílem při hospodaření s lesním majetkem města Olomouce je zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje. Jsme držitelem certifikátu PEFC.


PEFC certifikace

Certifikace lesů systémem PEFC je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka. 

Trvale udržitelné hospodaření je správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti a budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a mezinárodní úrovni a které nepoškozují ostatní ekosystémy. (2. ministerská konference na ochranu lesů v Evropě, Helsinky 1993) 

Trvale udržitelným způsobem obhospodařovaný les má zavedené standardy mezinárodně uznávaných ekologických, sociálních a ekonomických požadavků. Ačkoliv mnoho lesů je obhospodařovaných tímto způsobem, jedinou možností podání důvěryhodného důkazu je prostřednictvím nezávislého posouzení třetí osobou – certifikací. Certifikace lesů je jedním z nejúčinnějších tržních nástrojů určených na podporu principů trvale udržitelného hospodaření v lesích (TUH). Vlastník lesa prostřednictvím certifikátu deklaruje svůj závazek hospodařit podle předem daných kriterií. Současné požadavky na využívání lesů se netýkají pouhé těžby dřeva, ale jedná se o široký komplex sociálních, ekologických a ekonomických funkcí lesa souvisejících s trvale udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Tento trend společně se snahou informovat spotřebitele o ekologických kvalitách dřeva jako suroviny je jedním z důvodů, proč je certifikace lesů zaváděná i v Evropě. V České republice je lesní hospodářství na velmi vysoké úrovni, což je dáno více než 200letou historií lesnictví, a proto se Česká republika stala zakládajícím členem PEFC a jako jedna z prvních zavedla funkční systém certifikace lesů do praxe.
 

O FSC ®

The Forest Stewardship Council ® (FSC) je nezávislá, nevládní, nezisková organizace, jejímž cílem je prosazování odpovědného lesního hospodaření v celosvětovém měřítku. Byla založena jako právnická osoba v únoru 1994 v Mexiku skupinou zpracovatelů dřeva, obchodníků a zástupců organizací zabývajících se ochranou lidských práv a životního prostředí, kterou znepokojovalo rostoucí tempo odlesňování, zhoršování kvality životního prostředí a sociálního vyloučení.
Na setkání v Kalifornii v roce 1990 poukázala tato různorodá skupina na potřebu vytvořit důvěryhodný systém, pomocí něhož bude možné určovat řádně obhospodařované lesy jako zdroje zodpovědné produkce výrobků ze dřeva. Teprve však Konference OSN o životním prostředí a rozvoji konaná o dva roky později v roce 1992 v Rio de Janeiru znamenala pro řadu nevládních organizací vhodnou příležitost získat podporu pro myšlenku vytvořit nevládní, nezávislý a mezinárodní systém certifikace lesů.
FSC zajišťuje zavádění standardu, záruku obchodní značky a akreditační služby společnostem a organizacím, které mají o odpovědné lesnictví zájem. Výrobky nesoucí značku FSC jsou nezávisle certifikované, aby měl spotřebitel jistotu, že pocházejí z lesů, které jsou obhospodařovány v souladu se sociálními, ekonomickými a ekologickými potřebami současných i budoucích generací.
Společnost Lesy města Olomouce, a.s. mají certifikát FSC na lesním hospodářském celku Březové. Certifikát LMO – Březové 2021.
 

Vize a mise FSC®

Péče o světové lesy je v souladu se sociálními, ekologickými a ekonomickými právy a potřebami současné generace a nedotýká se ani práv generací budoucích. Mise Organizace Forest Stewardship Council A.C. (FSC) musí prosazovat environmentálně přiměřené, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování světových lesů. FSC přitom definuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné následovně:
 
  • Environmentálně vhodné: environmentálně vhodné lesní hospodaření je zárukou toho, že těžba dřeva i ostatních produktů mimo dřevo zachovává biodiverzitu, produktivitu i ekologické procesy lesa.
  • Sociálně přínosné: sociálně přínosné lesní hospodaření pomáhá místním obyvatelům i společnosti jako celku využívat dlouhodobé přínosy lesa a dává místním i silnou motivaci dobře se o lesní zdroj starat a držet se dlouhodobých hospodářských plánů.
  • Ekonomicky životaschopné: ekonomicky životaschopné lesní hospodaření je takové hospodaření, kdy zásahy do lesa mají svou strukturu a jsou řízeny tak, aby přinášely dostatečný zisk, který nejde na úkor lesních zdrojů, lesního ekosystému nebo dotčených komunit. Napětí mezi potřebou vytvářet do‑ statečné finanční příjmy a principy odpovědného lesního hospodaření lze snížit snahou uvádět na trh úplnou škálu lesních produktů a služeb jako zboží s nejlepší hodnotou.

Soubory ke stažení

Certifikát PEFC LMO - Huzová 2021 CZ.pdf

Stáhnout

Certifikát FSC 20220111 - platný.pdf

Stáhnout

Certifikát PEFC LMO - Huzová 2021 EN.pdf

Stáhnout

Certifikát PEFC LMO - Březové 2021 CZ.pdf

Stáhnout

Certifikát PEFC LMO - Březové 2021 EN.pdf

Stáhnout